Spring til indhold

Kildedamsskolen, afdeling Store Merløse

Du er meget velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, som står klar til at besvare dine spørgsmål og vise skolen frem.

Læring og trivsel i Store Merløse

Alle børn skal opleve sig som en del af et fællesskab.

Alle børn skal udfordres såvel fagligt som socialt.

Hvem er vi?

Vi er en lille skole med store rammer og højt til loftet!

Vi er stolte af de fysiske rammer indendørs og udendørs. Masser af plads til forskellige behov - rum til fordybelse på mindre hold og store arealer til fysiske aktiviteter.

Vi er stolte af vores organisering af undervisningen. Vi er i fuld gang med at udvikle en fleksibel struktur, hvor børnene kan undervises og lære af hinanden på tværs af alder og klasser. Vi har fortsat den traditionelle klassedeling med mulighed for at lave mindre hold, og i en del fag har vi aldersintegreret undervisning. Det betyder at eleverne ikke kun undervises sammen med børn på deres egen alder, men på tværs af alder og klasser, hvor barnets behov og en pædagogisk vurdering af hvad der vil befordre indlæringen bedst, styrer organiseringen. Det betyder at vi bliver bedre og bedre til at rumme variationen i børnenes udvikling.

Læring afhænger af elevernes aktive medvirken. De skal desuden opleve at deres potentialer og kompetencer udvikles hele tiden. Alle børn skal opleve sig dygtige. Målet er at støtte børnene i at udvikle viden, holdninger og færdigheder – og bevare den naturlige lyst og glæde ved at lære.

Hvordan gør vi?

Først og fremmest gør vi det i et samarbejde. Pædagoger, lærere, forældre og børn. Vi samarbejder med musikskolen, med frivillige, med alle der har lyst til at bidrage til børnenes læring og trivsel.
Lærere og pædagoger arbejder i to team. Indskoling 0.-2. og mellemtrin 3.-6. Der er kontaktvoksne tilknyttet barnet, både i skole og SFO.

I samarbejde med forældre og børn:
Vi arbejder på at skabe et skole/hjem samarbejde, hvor forældrene er i stand til at give deres barn feedback. Hvis barnet ved hvad det er i gang med at lære – og hvordan det kan komme derhen, kan det rykke sig rigtig meget fagligt. Det er feedback som forældre og lærere kan give barnet i et samarbejde. Mange forældre fokuserer på, hvordan deres barn klarer sig i forhold til de andre elever i klassen, men i stedet skal forældrene anerkende barnets fremskridt og udvikling.

Skolen er lektiefri, forstået på den måde at ansvaret for undervisningen er vores, og ingen forældre bør føle sig forpligtede til at varetage barnets undervisning og læring. Men forældrenes opbakning og interesse har stor betydning for barnets læring. At snakke om skoledagen, vise interesse, kigge bøger og hæfter igennem, øve og læse – være nysgerrig! Det har stor indflydelse på glæden ved at gå i skole. Målet er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Dette er en kulturændring i folkeskolen, som kræver tillid og kommunikation. Vi er godt på vej.

Klasse- og afdelingsråd:
Vi ved, at det har stor betydning for trivslen i børnegruppen, at forældrene har det godt sammen og kan samarbejde. Her hos os samarbejder forældrene med lærere og pædagoger om børnegruppens trivsel og er organiseret i klasseråd omkring 0.-6. klasse. Repræsentanter fra disse klasseråd sidder med i et afdelingsråd, som inddrages i planlægning samt evaluering af aktiviteter og arrangementer. I afdelingsrådet orienteres, evalueres og justeres.

Elevrådet – demokrati og medbestemmelse:
Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af trivslen på vores skole.

Gennem elevrådsarbejdet er vi blevet en telefonfri skole – til alles store tilfredshed. Pauseaktiviteterne er et af de store områder, som elevrådet er aktivt omkring. En del børn har brug for tydelig rammesætning og voksenhjælp i pauserne, og børnene byder ind som tovholdere på aktiviteter i pauserne. Det er ligeledes børnenes ideer der styrer miljøet på fællesarealerne, hvor udfordringer med at ”passe på vores skole” ofte er et dagsordenpunkt.

Børnene inddrages i relevante spørgsmål, og de arrangerer to årlige arrangementer for hele skolen. Trivselsdag og Nytårskur. Elevrådet spørges til råds omkring rammer og struktur, og der er et stort engagement. Ved valget i januar 2016 opstillede 50 % af eleverne til elevrådet.

Struktur og indhold

Dagene starter med læsning, og alle har en rolig start på skoledagen. Efter 30 minutters læsning starter undervisningen i fagene, hvor der er mulighed for holddannelser. I Merløse er specialundervisningen ændret til holdundervisning. Efter middagspausen er der 30 minutters studietid (tidligere hed det fordybelse), inden undervisningen fortsætter i aldersintegrerede klasser.

Aldersintegreret undervisning:
I indskolingen er der aldersintegrerede stamklasser i fagene kristendom, musik, billedkunst og natur/teknologi.

På mellemtrinnet er der fra skoleåret 2016-17 aldersintegrerede hold to gange om ugen i faget IE (Innovation og Entreprenør skab). IE er sammensat af fag og temaer: Musik, madkundskab, billedkunst, programmering, multi-og medie, design, færdsel og førstehjælp. Ved skoleårets afslutning, præsenterer eleverne et produkt fra deres arbejde ved en sommerfest for byen.

Kunstneriske talenter:
Fra skoleåret 2016-17 ønsker vi at indgå i et samarbejde med musikskolen omkring talentudvikling inden for musik og kunst. Talentudviklingens formål er at styrke barnets tillid til egne evner, mod til at følge drømmen og lade talentet gro.  

Trivsel:
De sidste 4 år har Merløse høstet erfaringer med et struktureret trivselsarbejde. Målet er, at klasserummet skal være et læringsrum, hvor konflikter og personlige udfordringer ikke må overskygge undervisningen. Hvis et barn har det svært, skal den voksne give sig tid til at snakke, og hvis en gruppe børn har en konflikt, skal en voksen hjælpe dem.

Fra skoleåret 2016-17 organiserer vi trivselsteamet i indskoling og mellemtrin, så det er kendte voksne som børnene kan snakke med. Vi vil i højere grad inddrage fagene som værktøj til at løse trivselsudfordringer. Vi tilbyder fortsat skilsmissegrupper hvor ”børn snakker med børn” og som nyt tiltag er (på opfordring fra forældrene) at fortsætte børnehavens arbejde med materialet fra Mary Fonden.

SFO

SFO er et fritidstilbud med stor deltagelse fra indskolingen og mindre fra de ældste klasser. SFO er organiseret i indskoling og mellemtrin (Favoritten) med tilknyttede skolepædagoger som arbejder både i skole og SFO. Alle aktiviteter har fokus på børnenes indbyrdes relationer.

I samarbejde med forældrene er der igangsat en udvikling i SFO, hvor aktiviteterne er synlige og strukturerede. Forældrene har et ønske om at børnene skal lege sammen fysisk frem for virtuelt, så pædagogerne har startet en proces hvor børnene er med til at vælge relevante aktiviteter. Det er ikke helt nemt. Mange børn hygger sig med at spille på computeren, men vi tager forældreønsket alvorligt og afprøver opbakningen til forskellige aktiviteter. I skrivende stund (juni 2016) er der ugentlige tilbud om rollespil, boldspil i hallen, bål mad og værksteder. Det seneste års arbejde med at blande aldersgrupperne i skolen påvirker legen i SFO, hvor børnene i højere grad leger sammen på tværs af klassetrin. I skoleåret 2016-17 vil strukturen i den aldersdelte SFO blive mere fleksibel, så børnene kan lege aldersintegreret i nogle sammenhænge.

Projektet Meget Mere Merløse (en gruppe borgere der arbejder for et attraktivt idræts- og skoleliv i Merløse) har gjort rammerne for SFO fuldstændig fantastiske med parkourbane, skaterbane, shelter og bålhytte. Vi glæder os til at få gang i nye aktiviteter!

Overgange i barnets liv

Vi bestræber os på at dagene er forudsigelige og trygge. Ind imellem skal en lærer til møde, holder ferie eller er syg, og i disse tilfælde træder en kollega, som kender børnene, ind og overtager undervisningen.

Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene. Børnehaveklasselederen og tilknyttede pædagoger samarbejder med børnehaven Huset, og fra skoleåret 2016-17, vil Store-gruppen i Huset møde de voksne fra skole og SFO regelmæssigt gennem hele skoleåret. I maj siger Store-gruppen farvel til børnehaven, og tiden frem til august er præget af gradvis tilvænning til det nye liv. Børnene lærer at orientere sig i en verden hvor de skal være elever.

Overgangen fra indskoling til mellemtrin er ligeledes en milepæl. I 3. klasse skiftes lærerne ud, og børnene er blandt de store på skolen. Lærerne som skal overtage de nye mellemtrins-børn, underviser dem nogle timer om ugen de sidste måneder i 2. klasse. I samme periode undervises alle børn i indskolingen af de kommende lærere

Efter 6. klasse starter skolegangen i et attraktivt ungdomsmiljø i Tølløse. Børnene blandes med børn fra Tølløse, Ugerløse og Stestrup – det er vældig spændende. De har mødt de andre børn til fag-dage et par gange om året fra 4. klasse, så det er nyt – og lidt kendt. Ved overleveringen fra 6.m til 7. klasse samarbejder lærerne om at skabe de bedste vilkår for barnets udvikling, læring og trivsel.

Kommunikation

Vi gør os umage for at orientere og inddrage.

Det er meget vigtigt for os, at alle bidrager med nysgerrighed, opbakning og ideer.

Forældre på skolen er meget velkomne til at deltage i skoledagen, og det kan altid aftales med teamet hvornår og hvordan. Hver fredag skriver teamet til forældrene om læringsmål og aktiviteter, og vi har en forventning om at forældrene holder sig orienterede på intra.

piaep@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

21.11.2018

Ansvarlig redaktør

Katrine Ellegaard Rasmussen

Kontakt

Pia Engel Pedersen

Pædagogisk leder

Afdeling Stor Merløse, skole og SFO

Telefon: 72 36 23 32

E-mail: piaep@holb.dk